Infrastrukturplan - Fremtidens Vollsmose

Infrastrukturplanen er en realisering af Kvarterplanen, som blev godkendt i december 2013 af Odense Byråd. Den bygger på de analyser og planer, der er blevet udarbejdet om Vollsmoses problemkompleks fra 1999 og frem til i dag og understøtter de strategiske mål for Vollsmoses udvikling, som Odense Byråd besluttede den 12. december 2012. Et af de strategiske mål er, at Vollsmose skal gå fra at være et boligområde til at være en bydel i Odense.

Vollsmoses grundlæggende strukturelle udfordring består i, at det er et boligområde, som er dårligt forbundet til resten af byen. Formålet med infrastruktur- og byudviklingsplanen ”Fremtidens Vollsmose” er at åbne den eksisterende infrastruktur i området og skabe bedre forbindelse til, fra og igennem Vollsmose med en letbane, bygade, promenade, sivegader og stiforbindelser. Samtidig vil der blive skabt nye byrum, øget tryghed og bedre muligheder for oplevelser på tværs, så området bliver langt mere interessant for alle nuværende og kommende beboere.

Infrastrukturplanen i korte træk 
Boligorganisationerne Civica og FaB samt Odense Kommune står bag infrastrukturplanen i et partnerskab med beboerne i Vollsmose. Det er gennem dette partnerskab, og i samarbejde med Landsbyggefonden, at Fremtidens Vollsmose realiserer en åbning af bydelen mod omverdenen ved at koble eksisterende og ny infrastruktur. Med anlæggelsen af bygaden og sivegaderne skaber infrastrukturplanen sammenhæng til byrummene, boligerne og Odense Kommunes funktioner i området. Eksempelvis Risingsvejs forlængelse frem til Vollsmose Allé og de kommunale tilbud der. Gilledstedvejs forlængelse som skaber sammenhæng mellem gymnasiet, folkeskolen, B1909 og bebyggelserne ved Vollsmose Allé, og endelig sammenhængen mellem H.C. Andersen Skolen og Haverne med Birkeparken ved Vollsmose Allé.

Målet er at skabe øget tilgængelighed og gøre Vollsmose til en markant del af Odenses byprofil. Et levende bydelscentrum for Odense NØ, der er attraktivt for erhvervslivet at investere i, og som kan tiltrække nye beboere. Helt konkret betyder det, at Risingsvej forlænges og skaber en ny bygade, der fortsætter til Vollsmose Torv. Området omkring detailhandelsområdet og uddannelsesinstitutionerne ved Ejbygade - hvor Risingsvej forlænges gennem Vollsmose - er et fremtidigt knudepunkt med adgang til en letbanestation, en boliggade, en landskabsplads og promenaden.

Letbanen etableres fra syd op langs Ejbygade, frem til Åsumvejs Parker, forbi Vollsmose Torv, hvorefter den kører i den ene vejbane på Vollsmose Allé ned af Kertemindevej og fortsætter til Seden. Promenaden løber sammen med bygaden og letbanen langs med Åsumvejs Parker og følger letbanen langs Vollsmose Allé. Ved at samle forløbene, bliver promenaden en tryg hovedforbindelse for de bløde trafikanter i området og indbyder samtidig til ophold og aktivitet. Promenaden får dermed en vigtig social funktion, som et sted hvor beboere og besøgende mødes på tværs af boligafdelinger. Der etableres en række letbanestationer i Vollsmose, som fremmer den kollektive trafik og skaber tilgængelighed til boligerne. Ved letbanestationerne udvikles en række nye byrum, der integreres med de omkringliggende bebyggelser og landskaber. Disse byrum forbindes med de enkelte boligkvarterer med nye sivegader og eksisterende forbindelser. Ligesom promenaden er de nye sivegader designet, så de bliver et trygt forløb for de bløde trafikanter.

Den nye byudvikling og infrastruktur giver mulighed for ny bebyggelse, der kan tilføje nye lokale arbejdspladser, nye boformer, butikker, private serviceudbud, offentlige institutioner og attraktioner i bydelen. Vollsmose indgår dermed i naturlig sammenhæng med den overordnede vækst og udvikling for hele Odense.

LÆS INFRASTRUKTURPLANEN
LÆS KVARTERPLANENS OPLÆG TIL FREMTIDENS VOLLSMOSE

 

VOLLSMOSE 2020

Bestyrelsen for Vollsmose 2020 er et partnerskab mellem Odense Kommune samt beboere og boligorganisationer i Vollsmose. Parterne samarbejder om en tværgående udvikling af Vollsmose med fokus på, at Vollsmose bliver en bydel for de mennesker, som bor og lever i Vollsmose.

Infrastrukturplanen er partnerskabets fælles oplæg til en fysisk udvikling af ’Fremtidens Vollsmose’ og omfatter indholdsmæssigt samme anbefalinger, som har været anvist siden 1999.

Udgangspunktet for infrastrukturplanen er den vision og mission for Vollsmose, som beboere og byråd har godkendt i 2012 vedrørende den bystrategiske og boligsociale Helhedsplan Vollsmose 2020.


Vision
Vollsmose 2020 – en mangfoldig bydel alle er stolte af at bo i, og som er attraktiv at komme i.


Mission
Vi udvikler Vollsmose fra boligområde til bydel. Beboerne går forrest i processen. Boligorganisationer og kommune understøtter den.


Det betyder...
At den fysiske udvikling for Vollsmose alene er relevant, såfremt udviklingen påvirker og understøtter det liv, der leves i en positiv retning. Det forudsætter et tæt samarbejde med, og inddragelse af, beboerne i Vollsmose. 

  

 

Oversigt