Spørgsmål & svar

Her finder du svarene på de spørgsmål, der oftest bliver stillet til byudviklings- og infrastrukturplanen Fremtidens Vollsmose.

Hvad er idéen med byudviklings- og infrastrukturplanen Fremtidens Vollsmose?

Visionen for byudviklings- og infrastrukturplanen Fremtidens Vollsmose er, at Vollsmose skal være en mangfoldig bydel, som alle er stolte af at bo i, og som er attraktiv at komme i.

Fremtidens Vollsmose er en plan for, hvordan Vollsmose skal udvikles, så bydelen i højere grad bliver en positiv brik i den samlede byudvikling og dermed understøtter Odenses byudviklingsstrategi ‘Fra stor dansk by til dansk storby’. Vollsmose skal bindes bedre sammen med det øvrige Odense, bydelens potentialer skal sættes i spil, og der skal skabes basis for at investere i Vollsmose.

Planen er at forbedre de fysiske og sociale rammer for livet i bydelen og derved understøtte vigtige mål om øget tryghed, styrket civilsamfund og forandring fra boligområde til bydel.

Læs mere her og se en film om Vollsmoses historie og nye byudvikling.

Hvem står bag byudviklings- og infrastrukturplanen, og hvem udfører den?

Boligorganisationerne Civica og FAB, Odense Kommune og beboerne i Vollsmose står bag planen. Planens udførelse står Vollsmose Sekretariatet for sammen med og på vegne af de tre parter. Vollsmose Sekretariatet er et offentligt privat partnerskab mellem netop de tre parter.

Hvornår startede arbejdet med byudviklings- og infrastrukturplanen?

Fremtidens Vollsmose er en realisering af den kvarterplan, som blev godkendt i december 2013 af Odense Byråd. Desuden understøtter planen Odense Kommunes otte politiske mål for Vollsmoses udvikling besluttet af Odense Byråd den 12. december 2012.

Planen, som den ser ud i dag, blev godkendt af boligorganisationerne i november 2014. Herefter blev planen sendt til afstemning i Vollsmoses beboerdemokrati, hvor syv ud af ni boligafdelinger godkendte den. Efter afstemningerne blev den i foråret 2015 tilrettet med henblik på at respektere de boligafdelinger, der har stemt nej til planen. Endeligt blev den reviderede plan vedtaget i boligorganisationerne og af Odense Byråd den 20. maj 2015.

Hvornår pågår anlægsarbejdet?

Den første del af anlægsarbejdet gik i gang i Hybenhaven i august 2017 og er nu afsluttet som det første delprojekt i den samlede plan. De andre delprojekter er:

  • Bygaden – Risingsvejs forlængelse over Ejbygade ind igennem bydelen og ud til Vollsmose Allé
  • Granparkens sivegade der forbinder Åsumvej og den kommende bygade
  • Lærkeparkens sivegade der forbinder Åsumvej og den kommende bygade
  • Fyrreparkens sivegade der forbinder Åsumvej og den kommende bygade
  • Oplevelsestier gennem Åsumvejens boligafdelinger
  • Omdannelse af Hybenhavens stamvej til en ny sivegade med opholdspladser
  • Omdannelse af Egeparkens stamvej til en ny sivegade med opholdspladser
  • Sivegade fra Ejbygade ad Gillestedvej gennem Bøgeparken frem til Vollsmose Allé
  • Sivegade fra Ejbygade gennem Tjørnehaven, syd om Slåenhaven og Hybenhaven, gennem Birkeparken frem til Vollsmose Allé
  • Indre stier i bydelen

Fra ultimo 2018 og frem til og med 2020 planlægges de resterende delprojekter i infrastrukturplanen.

Etableringen af Letbanens Linje 2 vil blive et stort selvstændigt anlægsprojekt. Byrådet har ikke besluttet, hvornår letbanen skal være i drift.

Hvornår kommer Letbanens etape 2?

Samtidig med gennemførelsen af byudviklings- og infrastrukturplanen koordineres planerne om Odense letbanes anden etape, som planlægges at gå fra Seden Syd til Odense Zoo.

Letbanens anden etape er dog ikke en forudsætning for realiseringen af planens øvrige delprojekter. Letbanens anden etape forventes at stå klar tidligst i 2028.

Skal noget rives ned i forbindelse med realiseringen af byudviklings- og infrastrukturplanen?

I forbindelse med planlægningen af de enkelte delprojekter og områdets sti- og vejanlæg, vil der ske en afklaring af, om planen vil medføre nedrivning af enkelte bygninger i Vollsmose.

Med hensyn til forandringer af boliger, herunder spørgsmål om nedrivning, bedes man kontakte den pågældende boligorganisation.

Hvordan er sammenhængen mellem de fysiske helhedsplaner og byudviklings- og infrastrukturplanen i Vollsmose?

De fysiske helhedsplaner, der vedrører renovering af boliger i Vollsmose, håndteres af boligorganisationerne, så det er her, man skal henvende sig, hvis man har spørgsmål.

Byudviklings- og infrastrukturplanen og de fysiske helhedsplaner koordineres naturligvis.

Hvordan involveres bydelens beboere i realiseringen af byudviklings- og infrastrukturplanen?

Beboere inviteres til at deltage i de endelige planlægningsprocesser. Beboerne bliver inviteret til at deltage i forhold til de forandringer, der skal finde sted, hvor de bor, men også i forhold til generelle temaer såsom tryghed og trafiksikkerhed i bydelen.

Det er muligt for beboere og samarbejdsparter at kvalificere planerne, når der ligger foreløbige oplæg, der skal udvikles til detaljerede byggeprojekter.

Beboernes input, viden og idéer vil indgå i udarbejdelsen af et endeligt hovedprojekt, som vil være grundlaget for byggeudbud og den endelige gennemførelse.

Er der midler nok til at realisere hele byudviklings- og infrastrukturplanen?

De godkendte midler fra kommunen (80 mio. kr.) og Landsbyggefonden (220 mio.) udgør samlet den økonomiske ramme for realiseringen af de planlagte anlægsarbejder.

Kan man ændre byudviklings- og infrastrukturplanen?

Nej, der kan ikke ændres på planens overordnede linjer, men delprojekterne kan kvalificeres af gode input fra beboerne og samarbejdsparter, som kender området.

Kan man komme med input til byudviklings- og infrastrukturplanen?

Ja, områdets beboere og samarbejdspartnere kan deltage i processer omkring udarbejdelse af detaljerede byggeprojekter samt særlige temaer som fx tryghed, trafiksikkerhed og opholdspladser.

Hvor skal man henvende sig, hvis man har yderligere spørgsmål?

For yderligere spørgsmål vedrørende byudviklings- og infrastrukturplanen kontakt Vollsmose Sekretariatet.