STRATEGI

Vollsmose Sekretariatet arbejder med en strategi for boligsocial udvikling, der skal sikre, at der bygges broer mellem udsatte mennesker og samfundets almindelige fællesskaber.

Den strategiske ramme for den boligsociale indsats i Vollsmose udgøres dels af otte politiske mål defineret af Odense Byråd, dels af fire temaer som Landbyggefonden har udpeget som væsentlige i det boligsociale arbejde. Disse fire temaer er tryghed og trivsel, kriminalpræventiv indsats, uddannelse og beskæftigelse samt forebyggelse og forældreansvar. Den boligsociale indsats i Vollsmose forholder sig særligt til fire ud af Byrådets otte politiske mål; nemlig målet om et styrket civilsamfund, målet om øget tryghed, målet om et højere uddannelsesniveau og endelig målet om flere i arbejde. Strategien realiseres med den boligsociale helhedsplan for perioden 2016-2020.